Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 20/06/2018 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
17
/
06
15
/
06
13
/
06
10
/
06
08
/
06
06
/
06
03
/
06
01
/
06
30
/
05
27
/
05
25
/
05
23
/
05
20
/
05
18
/
05
16
/
05
13
/
05
11
/
05
09
/
05
06
/
05
04
/
05
02
/
05
29
/
04
27
/
04
25
/
04
22
/
04
20
/
04
18
/
04
15
/
04
13
/
04
11
/
04
08
/
04
06
/
04
04
/
04
01
/
04
30
/
03
28
/
03
25
/
03
23
/
03
21
/
03
18
/
03
16
/
03
14
/
03
11
/
03
09
/
03
07
/
03
04
/
03
02
/
03
28
/
02
25
/
02
23
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
09
/
02
07
/
02
04
/
02
02
/
02
31
/
01
Ngày
/
Tháng
01 4                                                                                                                 01
02 7                                                                                                           02
03 7                                                                                                           03
04 6                                                                                                           04
05 10                                                                                                     05
06 11                                                                                                   06
07 8                                                                                                       07
08 5                                                                                                               08
09 6                                                                                                           09
10 9                                                                                                     10
11 9                                                                                                       11
12 6                                                                                                             12
13 8                                                                                                         13
14 8                                                                                                         14
15 3                                                                                                                   15
16 7                                                                                                           16
17 6                                                                                                             17
18 11                                                                                                   18
19 13                                                                                               19
20 7                                                                                                           20
21 4                                                                                                                 21
22 11                                                                                                   22
23 10                                                                                                     23
24 9                                                                                                       24
25 10                                                                                                     25
26 11                                                                                                   26
27 8                                                                                                         27
28 7                                                                                                           28
29 12                                                                                                 29
30 8                                                                                                       30
31 8                                                                                                         31
32 6                                                                                                             32
33 6                                                                                                             33
34 10                                                                                                     34
35 7                                                                                                           35
36 8                                                                                                         36
37 6                                                                                                             37
38 8                                                                                                         38
39 7                                                                                                           39
40 12                                                                                               40
41 7                                                                                                           41
42 8                                                                                                         42
43 9                                                                                                       43
44 6                                                                                                             44
45 5                                                                                                               45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
17
/
06
15
/
06
13
/
06
10
/
06
08
/
06
06
/
06
03
/
06
01
/
06
30
/
05
27
/
05
25
/
05
23
/
05
20
/
05
18
/
05
16
/
05
13
/
05
11
/
05
09
/
05
06
/
05
04
/
05
02
/
05
29
/
04
27
/
04
25
/
04
22
/
04
20
/
04
18
/
04
15
/
04
13
/
04
11
/
04
08
/
04
06
/
04
04
/
04
01
/
04
30
/
03
28
/
03
25
/
03
23
/
03
21
/
03
18
/
03
16
/
03
14
/
03
11
/
03
09
/
03
07
/
03
04
/
03
02
/
03
28
/
02
25
/
02
23
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
09
/
02
07
/
02
04
/
02
02
/
02
31
/
01
Ngày
/
Tháng