Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 19/01/2018 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
17
/
01
14
/
01
12
/
01
10
/
01
07
/
01
05
/
01
03
/
01
31
/
12
29
/
12
27
/
12
24
/
12
22
/
12
20
/
12
17
/
12
15
/
12
13
/
12
10
/
12
08
/
12
06
/
12
03
/
12
01
/
12
29
/
11
26
/
11
24
/
11
22
/
11
19
/
11
17
/
11
15
/
11
12
/
11
10
/
11
08
/
11
05
/
11
03
/
11
01
/
11
29
/
10
27
/
10
25
/
10
22
/
10
20
/
10
18
/
10
15
/
10
13
/
10
11
/
10
08
/
10
06
/
10
04
/
10
01
/
10
29
/
09
27
/
09
24
/
09
22
/
09
20
/
09
17
/
09
15
/
09
13
/
09
10
/
09
08
/
09
06
/
09
03
/
09
Ngày
/
Tháng
01 7                                                                                                           01
02 6                                                                                                             02
03 6                                                                                                             03
04 13                                                                                               04
05 7                                                                                                         05
06 6                                                                                                           06
07 5                                                                                                               07
08 9                                                                                                       08
09 9                                                                                                       09
10 7                                                                                                           10
11 6                                                                                                             11
12 4                                                                                                                 12
13 9                                                                                                       13
14 9                                                                                                       14
15 6                                                                                                             15
16 6                                                                                                             16
17 11                                                                                                   17
18 6                                                                                                             18
19 13                                                                                               19
20 6                                                                                                             20
21 7                                                                                                           21
22 7                                                                                                           22
23 10                                                                                                     23
24 10                                                                                                     24
25 5                                                                                                               25
26 5                                                                                                             26
27 11                                                                                                   27
28 4                                                                                                               28
29 4                                                                                                                 29
30 10                                                                                                     30
31 9                                                                                                       31
32 7                                                                                                           32
33 7                                                                                                           33
34 8                                                                                                         34
35 11                                                                                                 35
36 10                                                                                                     36
37 11                                                                                                   37
38 7                                                                                                           38
39 7                                                                                                           39
40 10                                                                                                     40
41 9                                                                                                       41
42 9                                                                                                       42
43 7                                                                                                         43
44 10                                                                                                     44
45 8                                                                                                         45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
17
/
01
14
/
01
12
/
01
10
/
01
07
/
01
05
/
01
03
/
01
31
/
12
29
/
12
27
/
12
24
/
12
22
/
12
20
/
12
17
/
12
15
/
12
13
/
12
10
/
12
08
/
12
06
/
12
03
/
12
01
/
12
29
/
11
26
/
11
24
/
11
22
/
11
19
/
11
17
/
11
15
/
11
12
/
11
10
/
11
08
/
11
05
/
11
03
/
11
01
/
11
29
/
10
27
/
10
25
/
10
22
/
10
20
/
10
18
/
10
15
/
10
13
/
10
11
/
10
08
/
10
06
/
10
04
/
10
01
/
10
29
/
09
27
/
09
24
/
09
22
/
09
20
/
09
17
/
09
15
/
09
13
/
09
10
/
09
08
/
09
06
/
09
03
/
09
Ngày
/
Tháng