Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 21/02/2018 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
09
/
02
07
/
02
04
/
02
02
/
02
31
/
01
28
/
01
26
/
01
24
/
01
21
/
01
19
/
01
17
/
01
14
/
01
12
/
01
10
/
01
07
/
01
05
/
01
03
/
01
31
/
12
29
/
12
27
/
12
24
/
12
22
/
12
20
/
12
17
/
12
15
/
12
13
/
12
10
/
12
08
/
12
06
/
12
03
/
12
01
/
12
29
/
11
26
/
11
24
/
11
22
/
11
19
/
11
17
/
11
15
/
11
12
/
11
10
/
11
08
/
11
05
/
11
03
/
11
01
/
11
29
/
10
27
/
10
25
/
10
22
/
10
20
/
10
18
/
10
15
/
10
13
/
10
11
/
10
08
/
10
06
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng
01 10                                                                                                     01
02 7                                                                                                           02
03 4                                                                                                                 03
04 12                                                                                               04
05 8                                                                                                       05
06 6                                                                                                             06
07 7                                                                                                           07
08 7                                                                                                           08
09 10                                                                                                   09
10 8                                                                                                         10
11 5                                                                                                               11
12 6                                                                                                             12
13 9                                                                                                       13
14 12                                                                                                 14
15 4                                                                                                                 15
16 5                                                                                                               16
17 9                                                                                                       17
18 9                                                                                                       18
19 12                                                                                               19
20 5                                                                                                               20
21 6                                                                                                             21
22 6                                                                                                             22
23 8                                                                                                         23
24 11                                                                                                   24
25 5                                                                                                               25
26 8                                                                                                         26
27 13                                                                                               27
28 5                                                                                                               28
29 5                                                                                                               29
30 11                                                                                                   30
31 8                                                                                                         31
32 8                                                                                                         32
33 8                                                                                                         33
34 8                                                                                                         34
35 7                                                                                                           35
36 10                                                                                                     36
37 8                                                                                                       37
38 7                                                                                                           38
39 6                                                                                                             39
40 9                                                                                                       40
41 8                                                                                                         41
42 8                                                                                                         42
43 6                                                                                                             43
44 9                                                                                                     44
45 11                                                                                                   45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
09
/
02
07
/
02
04
/
02
02
/
02
31
/
01
28
/
01
26
/
01
24
/
01
21
/
01
19
/
01
17
/
01
14
/
01
12
/
01
10
/
01
07
/
01
05
/
01
03
/
01
31
/
12
29
/
12
27
/
12
24
/
12
22
/
12
20
/
12
17
/
12
15
/
12
13
/
12
10
/
12
08
/
12
06
/
12
03
/
12
01
/
12
29
/
11
26
/
11
24
/
11
22
/
11
19
/
11
17
/
11
15
/
11
12
/
11
10
/
11
08
/
11
05
/
11
03
/
11
01
/
11
29
/
10
27
/
10
25
/
10
22
/
10
20
/
10
18
/
10
15
/
10
13
/
10
11
/
10
08
/
10
06
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng