Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 27/05/2018 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
25
/
05
23
/
05
20
/
05
18
/
05
16
/
05
13
/
05
11
/
05
09
/
05
06
/
05
04
/
05
02
/
05
29
/
04
27
/
04
25
/
04
22
/
04
20
/
04
18
/
04
15
/
04
13
/
04
11
/
04
08
/
04
06
/
04
04
/
04
01
/
04
30
/
03
28
/
03
25
/
03
23
/
03
21
/
03
18
/
03
16
/
03
14
/
03
11
/
03
09
/
03
07
/
03
04
/
03
02
/
03
28
/
02
25
/
02
23
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
09
/
02
07
/
02
04
/
02
02
/
02
31
/
01
28
/
01
26
/
01
24
/
01
21
/
01
19
/
01
17
/
01
14
/
01
12
/
01
10
/
01
07
/
01
Ngày
/
Tháng
01 7                                                                                                           01
02 5                                                                                                               02
03 6                                                                                                             03
04 7                                                                                                         04
05 10                                                                                                     05
06 11                                                                                                 06
07 8                                                                                                         07
08 5                                                                                                               08
09 9                                                                                                       09
10 13                                                                                               10
11 9                                                                                                     11
12 8                                                                                                         12
13 6                                                                                                           13
14 7                                                                                                           14
15 3                                                                                                                   15
16 7                                                                                                           16
17 5                                                                                                               17
18 11                                                                                                   18
19 11                                                                                                   19
20 5                                                                                                               20
21 5                                                                                                               21
22 10                                                                                                     22
23 10                                                                                                     23
24 8                                                                                                       24
25 9                                                                                                       25
26 11                                                                                                   26
27 11                                                                                                   27
28 8                                                                                                         28
29 13                                                                                               29
30 8                                                                                                         30
31 7                                                                                                         31
32 6                                                                                                             32
33 8                                                                                                         33
34 10                                                                                                     34
35 5                                                                                                               35
36 9                                                                                                       36
37 9                                                                                                       37
38 6                                                                                                             38
39 6                                                                                                             39
40 9                                                                                                       40
41 9                                                                                                       41
42 7                                                                                                           42
43 6                                                                                                             43
44 5                                                                                                               44
45 6                                                                                                             45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
25
/
05
23
/
05
20
/
05
18
/
05
16
/
05
13
/
05
11
/
05
09
/
05
06
/
05
04
/
05
02
/
05
29
/
04
27
/
04
25
/
04
22
/
04
20
/
04
18
/
04
15
/
04
13
/
04
11
/
04
08
/
04
06
/
04
04
/
04
01
/
04
30
/
03
28
/
03
25
/
03
23
/
03
21
/
03
18
/
03
16
/
03
14
/
03
11
/
03
09
/
03
07
/
03
04
/
03
02
/
03
28
/
02
25
/
02
23
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
09
/
02
07
/
02
04
/
02
02
/
02
31
/
01
28
/
01
26
/
01
24
/
01
21
/
01
19
/
01
17
/
01
14
/
01
12
/
01
10
/
01
07
/
01
Ngày
/
Tháng