Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 18/07/2018 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
15
/
07
13
/
07
11
/
07
08
/
07
06
/
07
04
/
07
01
/
07
29
/
06
27
/
06
24
/
06
22
/
06
20
/
06
17
/
06
15
/
06
13
/
06
10
/
06
08
/
06
06
/
06
03
/
06
01
/
06
30
/
05
27
/
05
25
/
05
23
/
05
20
/
05
18
/
05
16
/
05
13
/
05
11
/
05
09
/
05
06
/
05
04
/
05
02
/
05
29
/
04
27
/
04
25
/
04
22
/
04
20
/
04
18
/
04
15
/
04
13
/
04
11
/
04
08
/
04
06
/
04
04
/
04
01
/
04
30
/
03
28
/
03
25
/
03
23
/
03
21
/
03
18
/
03
16
/
03
14
/
03
11
/
03
09
/
03
07
/
03
04
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng
01 2                                                                                                                     01
02 7                                                                                                           02
03 8                                                                                                       03
04 7                                                                                                           04
05 5                                                                                                               05
06 13                                                                                               06
07 8                                                                                                       07
08 8                                                                                                         08
09 7                                                                                                           09
10 9                                                                                                       10
11 9                                                                                                       11
12 5                                                                                                               12
13 7                                                                                                           13
14 6                                                                                                             14
15 5                                                                                                             15
16 5                                                                                                               16
17 5                                                                                                               17
18 10                                                                                                     18
19 11                                                                                                   19
20 9                                                                                                       20
21 3                                                                                                                   21
22 13                                                                                               22
23 7                                                                                                           23
24 9                                                                                                       24
25 12                                                                                                 25
26 13                                                                                               26
27 8                                                                                                       27
28 11                                                                                                   28
29 12                                                                                                 29
30 6                                                                                                             30
31 8                                                                                                         31
32 5                                                                                                               32
33 8                                                                                                         33
34 14                                                                                             34
35 6                                                                                                             35
36 6                                                                                                             36
37 6                                                                                                             37
38 10                                                                                                     38
39 10                                                                                                     39
40 10                                                                                                     40
41 6                                                                                                           41
42 7                                                                                                           42
43 10                                                                                                     43
44 7                                                                                                           44
45 1                                                                                                                     45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
15
/
07
13
/
07
11
/
07
08
/
07
06
/
07
04
/
07
01
/
07
29
/
06
27
/
06
24
/
06
22
/
06
20
/
06
17
/
06
15
/
06
13
/
06
10
/
06
08
/
06
06
/
06
03
/
06
01
/
06
30
/
05
27
/
05
25
/
05
23
/
05
20
/
05
18
/
05
16
/
05
13
/
05
11
/
05
09
/
05
06
/
05
04
/
05
02
/
05
29
/
04
27
/
04
25
/
04
22
/
04
20
/
04
18
/
04
15
/
04
13
/
04
11
/
04
08
/
04
06
/
04
04
/
04
01
/
04
30
/
03
28
/
03
25
/
03
23
/
03
21
/
03
18
/
03
16
/
03
14
/
03
11
/
03
09
/
03
07
/
03
04
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng