Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 19/08/2018 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
17
/
08
15
/
08
12
/
08
10
/
08
08
/
08
05
/
08
03
/
08
01
/
08
29
/
07
27
/
07
25
/
07
22
/
07
20
/
07
18
/
07
15
/
07
13
/
07
11
/
07
08
/
07
06
/
07
04
/
07
01
/
07
29
/
06
27
/
06
24
/
06
22
/
06
20
/
06
17
/
06
15
/
06
13
/
06
10
/
06
08
/
06
06
/
06
03
/
06
01
/
06
30
/
05
27
/
05
25
/
05
23
/
05
20
/
05
18
/
05
16
/
05
13
/
05
11
/
05
09
/
05
06
/
05
04
/
05
02
/
05
29
/
04
27
/
04
25
/
04
22
/
04
20
/
04
18
/
04
15
/
04
13
/
04
11
/
04
08
/
04
06
/
04
04
/
04
Ngày
/
Tháng
01 1                                                                                                                       01
02 7                                                                                                         02
03 8                                                                                                       03
04 4                                                                                                                 04
05 6                                                                                                             05
06 10                                                                                                   06
07 8                                                                                                         07
08 9                                                                                                       08
09 9                                                                                                       09
10 9                                                                                                       10
11 7                                                                                                           11
12 2                                                                                                                     12
13 5                                                                                                               13
14 5                                                                                                               14
15 5                                                                                                               15
16 8                                                                                                       16
17 5                                                                                                               17
18 12                                                                                                 18
19 8                                                                                                         19
20 9                                                                                                       20
21 2                                                                                                                     21
22 13                                                                                               22
23 7                                                                                                           23
24 11                                                                                                   24
25 10                                                                                                     25
26 12                                                                                                 26
27 9                                                                                                       27
28 13                                                                                               28
29 14                                                                                             29
30 7                                                                                                           30
31 7                                                                                                           31
32 6                                                                                                             32
33 9                                                                                                       33
34 11                                                                                                   34
35 4                                                                                                                 35
36 7                                                                                                           36
37 10                                                                                                     37
38 12                                                                                                 38
39 11                                                                                                   39
40 8                                                                                                         40
41 6                                                                                                           41
42 6                                                                                                             42
43 10                                                                                                     43
44 6                                                                                                           44
45 6                                                                                                             45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
08
17
/
08
15
/
08
12
/
08
10
/
08
08
/
08
05
/
08
03
/
08
01
/
08
29
/
07
27
/
07
25
/
07
22
/
07
20
/
07
18
/
07
15
/
07
13
/
07
11
/
07
08
/
07
06
/
07
04
/
07
01
/
07
29
/
06
27
/
06
24
/
06
22
/
06
20
/
06
17
/
06
15
/
06
13
/
06
10
/
06
08
/
06
06
/
06
03
/
06
01
/
06
30
/
05
27
/
05
25
/
05
23
/
05
20
/
05
18
/
05
16
/
05
13
/
05
11
/
05
09
/
05
06
/
05
04
/
05
02
/
05
29
/
04
27
/
04
25
/
04
22
/
04
20
/
04
18
/
04
15
/
04
13
/
04
11
/
04
08
/
04
06
/
04
04
/
04
Ngày
/
Tháng